//
you're reading...
Fakti i informacije - Factual informations, Svi postovi - All posts

Najvažniji koraci BiH od početka procesa NATO-integracija

Vanjska politika Bosne i Hercegovine usmjerena je ka očuvanju i unapređenju trajnog mira, sigurnosti i stabilnog demokratskog i sveukupnog državnog razvoja i doprinosu međunarodnom miru i sigurnosti. Radi sprovođenja ovog opredjeljenja Predsjedništvo BiH je 2003. godine dokumentom „Opšti pravci i prioriteti za provođenje vanjske politike Bosne i Hercegovine“ definisalo približavanje Evropskoj uniji i NATO-u kao strateške ciljeve Bosne i Hercegovine. Time BiH, polazeći od potrebe za očuvanjem dugotrajnog postojanog mira, sigurnosti i stabilnosti u cilju podsticanja demokratskog i sveukupnog nacionalnog razvoja, kao i u cilju pružanja pomoći za prijem i integraciju Bosne i Hercegovine u moderne europske, političke, ekonomske i sigurnosne strukture, prepoznaje prijem u euro-atlantske procese integracije, kao jedan od prioriteta vanjske politike. Prijemom u PfP, BiH je pokazala svoje opredijeljenje da postigne, što je prije moguće, potpunu interoperabilnost u svim oblastima sa svim državama NATO-a.

 • Na NATO Samitu u Rigi novembra 2006. BiH pozvana, a decembra 2006. i formalno pristupila NATO programu Partnerstvo za mir (PfP). Odmah po pristupanju BiH Partnerstvu za mir (PfP), što je formalizirano potpisivanjem Okvirnog dokumenta sa NATO-om 14. decembra 2006. godine, podnesen je Prezentacijski dokument  (PD) koji čini osnovu oblikovanja napora BiH, kako u provođenju političkih ciljeva PfP-a, tako i u nastojanju da postane punopravna članica NATO-a. Dokument prikazuje individualni pristup PfP-a i korake koje treba poduzeti. On također predstavlja civilne i vojne mogućnosti predviđene u sklopu aktivnosti PfP-a, te definira područja saradnje u kojima BiH želi učestvovati. Dokument sadrži slijedeće elemente:

–  Političke ciljeve partnerstva usmjerene na punopravno članstvo u Savezu;
–  Područja saradnje sa NATO-om, i
– Identificirana sredstva i resurse koje BiH planira staviti na raspolaganje u  programu partnerstva.

slikac

 • Bosna i Hercegovina ostvaruje saradnju sa NATO savezom kroz:
 • -Proces planiranja i revizije (Planning And Review Process – PARP);
 • -Individualni partnerski program (Individual Partnership Programme – IPP)
 • -Individualni partnerski akcijski plan (Individual Partership Action Plan – IPAP);
 • -Intenzivirani dijalog (Intensified Dialogue – ID),
 • a naredni korak u procesu pristupanja NATO-u je-Akcijski plan za članstvo (Membership Action Plan – MAP).

– Proces plana i revizije (Planning and Review Process – PARP): sredstvo saradnje prije svega usmjereno na to da poveća interoperabilnost OS BiH, te izrši njihovu modernizaciju. Bosna i Hercegovina je od maja 2007. godine počela primjenjivati PARP, a u februaru 2013. godine se nalazi u petom ciklusu. Partnerski ciljevi (Partnership Goals – PG),  kojima je poboljšana interoperabilnost između OS BiH i NATO-a, implementiraju se zadovoljavajućom dinamikom.

– Individualni partnerski program (Individual Partnership Program – IPP): sredstvo saradnje čiji je cilj prilagođavanje sistema odbrane BiH NATO standardima. Po podnošenju Prezentacijskog dokumenta, kreiran je IPP, u skladu sa potrebama i prioritetima koji najviše mogu pridonijeti prilagođavanju sistema odbrane zahtjevima NATO-a. Odabrane aktivnosti koje su definirane na osnovu Euroatlanskog partnerskog radnog plana (Euro-Atlantic Partnership Work Plan – EAPWP) odgovaraju potrebama BiH u skladu s prioritetima u procesu razvoja oružanih snaga i proračunskim mogućnostima zemlje. 

IPAP, MAP: sredstvo saradnje čiji cilj cilj je priprema zemlje za pristupanje NATO-u (proces izvođenja političkih, vojnih, pravnih, ekonomskih i bezbjedonosnih reformi u zemlji da bi mogla da postane članica NATO-a).

– Individualni partnerski akcijski plan (Individual Partnership Action Plan – IPAP): Bosna i Hercegovina je zatražila, a NATO odobrio, unaprjeđenje saradnje na nivo Individualnog partnerskog akcijskog plana, koji BiH praktično koristi od januara 2008. godine. Ovaj program omogućava našoj zemlji pomoć NATO-a u skladu sa zajedničkim ciljevima, interesima, specifičnim potrebama i mogućnostima. Nakon što je NATO dao saglasnost za IPAP, BiH je izradila Prezentacijski dokument IPAP, koji je NATO usvojio u februaru 2008. godine. BiH je u septembru iste godine kreirala prvi Individualni partnerski akcijski plan BiH sa NATO-om. U februaru 2013. godine BiH sprovodi drugi, dvogodišnji, ciklus IPAP-a. 

 • BiH ratifikovala Sporazum o statusu snaga (SOFA) sa NATO u maju 2008. godine
 • BiH potpisala i sprovodi Sporazum o sigurnosti informacija sa NATO čime je omogućena razmjena povjerljivih informacija, te rad Misije BiH u okviru Sjedišta NATO u Briselu. Po uključivanju u PfP, Bosna i Hercegovina je u martu 2007. godine u Sarajevu potpisala Sporazum o sigurnosti sa NATO-om, nakon čega je uslijedila certifikacija od strane NATO-ovog ureda za sigurnost. Ovim certificiranjem BiH je u prilici da bude korisnik NATO-ovih povjerljivih podataka.
 • Na NATO Samitu u Bukureštu aprila 2008. BiH pozvana da započne Intenzivni dijalog (ID) sa NATO. Na zahtjev BiH, NATO je na samitu u Bukureštu u aprilu 2008. godine odlučio unaprijediti saradnju sa BiH na nivo Intenziviranog dijaloga.
 • Delegacija BiH na čelu sa predsjedavajućim Predsjedništva BiH Željkom Komšićem 02. oktobra 2009.g. u Briselu zvanično predala zahtjev za Akcioni plan za članstvo (MAP) generalnom sekretaru NATO Andersu F. Rasmussenu.
 • Ministri inostranih poslova država članica NATO u konačnoj izjavi nakon sastanka održanog 4. decembra 2009. godine, tačku 8. posvetili situaciji u BiH. Tom prilikom odlučili da će se BiH priključiti MAP-u kad postigne potreban napredak u svojim reformskim naporima.
 • U Talinu, Estonija u periodu 22-23. april 2010. godine Sjevernoatlantski savjet (North Atlantic Council, NAC) na nivou ministara inostranih poslova odlučio da primi BiH u Akcioni plan za članstvo (Membership Action Plan, MAP). Na osnovu ove odluke NAC je ovlašten da prihvati prvi ANP (Annual National Programme) BiH onda kada BiH ispuni uslov knjiženja nepokretne perspektivne vojne imovine kao državne imovine koju bi koristilo Ministarstvo odbrane BiH.

-

 • U Briselu, 14.07. 2010. godine delegacija BiH predvođena tadašnjim ministrom vanjskih poslova Svenom Alkalajem sastala se sa NAC-om u cilju zaključenja prvog dvogodišnjeg ciklusa IPAP-a. Generalni sekretar NATO je tom prilikom izrazio zadovoljstvo što je velika većina planiranih aktivnosti u IPAP-u i provedena. Podsjetio na uslov iz Tallina koji predstavlja svojevrstan test sposobnosti domaćih vlasti da donose krupne političke odluke. Ponovio stav NATO da ukoliko BiH ne ispuni uslov do septembra 2010. godine, kada počinje redovni ciklus MAP-a, mora nastaviti saradnju sa NATO-om u okviru IPAP-a.
 • U završnoj Deklaraciji sa Samita NATO u Lisabonu održanog 19. i 20. novembra  2010. godine šefovi država i vlada 28 zemalja članica izrazili su punu podršku evroatlantskim integracijama BiH i ohrabrili domaće političke lidere da rade zajedno, udvostruče napore na poboljšanju efikasnosti i održivosti državnih institucija i nastave da provode reforme. “Pozdravljamo napredak u primjeni reformi u BiH, stalne napore u procesu uništavanja viška naoružanja i municije, doprinos međunarodnoj sigurnosti, uključujući učešće u misiji ISAF”, navodi se u Deklaraciji. Učesnici NATO Samita pozdravili su uspješno provedene izbore u BiH. “Potvrđujemo odluku ministara vanjskih poslova NATO-a od aprila da pozovu BiH da se pridruži Akcionom planu članstvo u NATO (MAP), ovlašćujući Savjet da prihvati prvi Godišnji nacionalni program BiH u okviru MAP-a tek onda kada nepokretna vojna imovina identifikovana kao neophodna za buduće svrhe odbrane bude zvanično registrirana kao državna imovina BiH i stavljena na upotrebu Ministarstva odbrane”, navodi se u Deklaraciji. U Deklaraciji se dalje navodi da će NATO lideri prihvatiti ubrzanje procesa postizanja evroatlantskih aspiracija BiH, te da će NATO sa svoje strane nastaviti da pruža tehničku pomoć BiH u provođenju reformi, uključujući pomoć neophodnu za početak MAP-a.
 • U završnoj Deklaraciji NATO Samita u Čikagu, održanog 20. i 21. maja 2012. godine saveznici su snažno podržali aspiracije BiH ka članstvu u NATO-u. Pozdravljen je značajan napredak uključujući formiranje VM BiH kao i politički dogovor postignut 9. marta 2012. godine o knjiženju nepokretne vojne imovine. NATO će i dalje pratiti napredak u implementaciji i pružati BiH svu neophodnu pomoć. Također, saveznici su izrazili zahvalnost BiH na učešću u NATO mirovnim operacijama. Zvaničnu bh. delegaciju na NATO Samitu u Čikagu, 21. maja 2012. godine predvodio je predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.

20120410_120410a-003_rdax_270x180

 • 19-20.07. 2012. godine BiH posjetio zamjenik generalnog sekretara NATO ambasador Alexander Vershbow u sklopu svojih nastupnih posjeta glavnim gradovima zemalja partnera kako bi razgovarao sa bh. zvaničnicima o putu Bosne i Hercegovine ka NATO savezu, kao i o saradnji unutar regije.
 • 07.02.2013 – Generalni sekretar NATO Anders Fog Rasmussen boravio u posjeti BiH. Izražen veliki optimizam u pogledu skorog ispunjenja uslova iz Talina i deaktiviranja MAP-a za BiH.
Advertisements

Discussion

Comments are closed.

%d bloggers like this: