//
you're reading...
Fakti i informacije - Factual informations, Svi postovi - All posts

Crna Gora i NATO

Na osnovu Deklaracije o nezavisnosti, usvojene u Skupštini Crne Gore 3. juna 2006. godine, Crna Gora se jasno opredjelila za evroatlantske integracije koje predstavljaju jedan od prioriteta u aktivnostima Vlade. Prijemom u članstvo Partnerstva za mir Crna Gora se obavezala na poštovanje i implementaciju principa i odredbi sadržanih u osnovnom dokumentu Partnerstva za mir – Okvirnom dokumentu što garantuje stabilnost i bezbjednost potrebnu za ostvarivanje ostalih strateških ciljeva kao što je članstvo u Evropskoj uniji. Kroz aktivno učešće u regionalnim inicijativama i organizacijama, saradnju sa partnerima na bilateralnoj osnovi i u okviru najznačajnijih multilateralnih foruma, Crna Gora pruža doprinos stabilnosti i bezbjednosti, ne samo regiona, već i u širem kontekstu.

tn_Crna_Gora_NATO

Strategijom nacionalne bezbjednosti i Strategijom odbrane, Crna Gora je definisala izgradnju sistema bezbjednosti i odbrane kompatibilnim budućem članstvu u NATO.

Crna Gora je formalno postala članica NATO programa Partnerstvo za mir 14. decembra 2006. godine. Ciljevi učešća Crne Gore u PzM se odnose na pripremu Crne Gore za uključenje u NATO, reformu sistema bezbjednosti, standardizaciju, dostizanje interoperabilnosti snaga, sredstava i institucija, učešće u zajedničkim misijama i operacijama koje imaju za cilj uspostavljanje i očuvanje mira u svijetu.

Od momenta pristupanja PzM, Crna Gora je definisala četiri mehanizma saradnje sa NATO-om: Individualni partnerski program (IPP), Proces planiranja i revizije (PARP), Individualni partnerski akcioni plan (IPAP) i Intenzivirani dijalog (ID).

Radni program (EAWP) i Individualni programi partnerstva (IPP) predstavljaju instrumente Partnerstva za mir koji obezbjeđuju da svaka zemlja tokom učešća u programu izabere oblasti u kojima će zajedno sa NATO-om realizovati određene aktivnosti. IPP Crne Gore prihvaćen je u januaru 2008. i u toku je njegova implementacija.

U martu 2008. godine Političko-vojni upravljački odbor PzM prihvatio je PARP procjenu i Partnerske ciljeve Crne Gore. U PARP-u (Procesu planiranja i revizije) su definisani Partnerski ciljevi vezani za politiku odbrane, bezbjednosnu politiku, kao i odnos sistema odbrane Crne Gore i NATO-a. PARP je instrument Partnerstva za mir čijom se primjenom identifikuju i procjenjuju snage i kapaciteti koji bi mogli biti raspoloživi za multinacionalnu obuku, vježbe i zajedničke operacije sa NATO snagama.

Vlada Crne Gore je usvojila Prezentacioni dokument Crne Gore za Individualni partnerski akcioni plan (IPAP) koji je prezentovan zemljama članicama NATO, u martu 2008. godine, na sjednici Visokog političkog komiteta. Prezentacioni dokument za IPAP je izrađen u saradnji sa ekspertima NATO-a i predstavlja preduslov za ulazak u akcioni plan za članstvo – MAP, program NATO-a kojim se stiče status kandidata za članstvo.

Sve su ovo bili preduslovi da na Samitu NATO-a u Bukureštu, 3. aprila 2008. godine, Crna Gora, zajedno sa BiH, dobije poziv za Intenzivirani dijalog (ID), što je nova faza na putu ka članstvu u NATO. Inicijalni dokument za ID je izrađen u maju 2008. a ID je otpočeo 24. juna 2008.

Crnogorska aplikacija za Akcioni plan za članstvo, odnosno molba za dobijanje statusa kandidata za NATO, predata je u novembru 2008. godine. Na sastanku ministara inostranih poslova zemalja članica Saveza, koji je održan u Briselu, 3-4. decembra 2009. godine, Crnoj Gori je upućen poziv za Akcioni plan za članstvo.

Milo-Djukanovic-nato-e1350243648135

MAP je NATO program savjeta, pomoći i praktične podrške prilagođen individualnim potrebama zemalja koje žele da se priključe NATO-u. Ovaj program predstavlja svojevrstan katalog u kojem se opisuje poželjni profil i karakteristike kandidata za članstvo u NATO. Prijem u MAP ujedno znači da je država stavljena u status neposrednog kandidata za članstvo u NATO, od strane NATO-a.

MAP se realizuje u više godišnjih ciklusa kroz Godišnje nacionalne programe – ANP, koji su orijentisani na sadržaje iz pet područja:

1) Politička i društvena,

2) Odbrambena i vojna,

3) Finansijska,

4) Bezbjednosna,

5) Pravna pitanja.

Poslije svakog ciklusa ministri odbrane i vanjskih poslova prezentuju rezultate reformskog programa i buduće aktivnosti pred Sjeveroatlanskim savjetom NATO, koji zatim procjenjuje individualni napredak u pripremi za članstvo.

Svojim strateškim dokumentima Crna Gora je jasno definisala učešće u međunarodnim mirovnim misijama pod vođstvom UN, NATO, EU. Donijet je Zakon o upotrebi jedinica vojske Crne Gore u međunarodnim snagama i učešću pripadnika civilne zaštite, policije i zaposlenih u organima državne uprave u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu, na dobrovoljnoj osnovi.

Na osnovu Ustava Crne Gore, odluku o učešću u međunarodnim aktivnostima i mirovnim misijama pripadnika Vojske Crne Gore donosi Skupština Crne Gore na predlog Savjeta za odbranu i bezbjednost, dok odluku o učešću pripadnika civilne zaštite, policije i zaposlenih u državnoj upravi, donosi Vlada Crne Gore. U vezi sa angažovanjem deklarisanih snaga u međunarodnim operacijama, Skupština Crne Gore je 28. jula 2009. godine donijela Odluku o učešću do 40 pripadnika VCG u misiji ISAF u Avganistanu; Odluku o učešću tri pripadnika u operaciji Evropske unije EU NAVFOR Atlanta, kao i Odluku o produženju mandata dva oficira u UN misiji UNMIL u Liberiji. Parlament je 05. jula 2011. Usvojio izmijenjenu Odluku, kojom se broj pripadnika VCG u ISAF misiji povećava na 45. U februaru 2012. godine u misiju ISAF upućen je i V kontigent VCG koji broji 39 pripadnika. Dva pripadnika dio su A5 tima instruktura koji su angažovani u Vojno-policijskoj školi za obuku pripadnika avganistanske vojske u Kabulu.

16. septembra 2010. usvojen je prvi Godišnji nacionalni program (ANP) u okviru prvog ciklusa Akcionog plana za članstvo (MAP), koji je u oktobru 2010. Predstavljen u Briselu, na sastanku Sjevernoatlantskog saveza (NAC), čime je Crna Gora otpočela prvi ciklus implementacije Akcionog plana za članstvo.

Vlada Crne Gore je, 29. septembra 2011. godine, usvojila Drugi godišnji nacionalni program, koji je 18. oktobra 2011. predstavljen u Briselu i čijom prezentacijom je zvanično otpočeo drugi ciklus Akcionog plana za članstvo. Skupština Crne Gore uvojila je 28. februara 2012. godine Zakon o odbrani, kojim se obezbjeđuje pravni okvir za razvijanje vojno-obavještajnih, kontraobavještajnih i bezbjednosnih sposobnosti u Ministarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore. Nadzor nad obavještajnim i kontraobavještajnim poslovima u Ministarstvu i vojsci obavljaju Vlada, Skupština i Savjet za odbranu i bezbjednost.

U maju 2012, na samitu u Čikagu, pozdravljen je značajan napredak koji je Crna Gora ostvarila u pravcu članstva u NATO-u, kao i njen doprinos bezbjednosti regiona Zapadnog Balkana i šire, uključujući i njenu aktivnu ulogu u aktivnostima regionalne saradnje i učešće u misiji ISAF. Naglašeno je da aktivno učešće Crne Gore u procesu MAP-a pokazuje črvstu posvećenost članstvu u Alijansi. S obzirom na to da je Crna Gora uspješno sprovela značajne političke, ekonomske i odbrambene reforme, na ovom samitu je ohrabrena da na tom putu nastavi, u cilju daljeg približavanja Alijansi.

U Crnoj Gori postoji nekoliko institucija i tijela koja se bave pitanjima bezbjednosti uopšte, kao i evroatlanskim integracijama.

1. Vlada Crne Gore utvrđuje i vodi politiku odbrane; predlaže predloge zakona i donosi podzakonska akta; obezbjeđuje materijalna i finansijska sredstava za potrebe sistema odbrane; vrši i druge poslove sistema odbrane koji su utvrđeni Ustavom i zakonom.

2. Skupština Crne Gore donosi zakone, odluke i druge akte vezane za sistem odbrane; proglašava ratno i vanredno stanje; odlučuje o učešću vojske u mirovnim operacijama u inostranstvu; kontroliše sistem odbrane.

Odbor za bezbijednost i odbranu

Odbor za bezbjednost i odbranu vrši parlamentarnu kontrolu rada policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost, razmatra ostvarivanje Ustavom utvrđenih sloboda i prava čovjeka i građanina u primjeni ovlašćenja policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost.

Razmatra predloge zakona, drugih propisa i opštih akata, strategiju i druga pitanja iz oblasti bezbjednosti i odbrane države i njenih građana, kao i predloge za imenovanje rukovodioca policije i direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost.

U vršenju kontrole iz svoje nadležnosti Odbor postupa na način propisan Zakonom o policiji i Zakonom o Agenciji za nacionalnu bezbjednost.

3. Ministarstvo odbrane Crne Gore predlaže i izvršava utvrđenu politiku odbrane; planira sistem odbrane; izrađuje i usklađuje planove odbrane; ostvaruje međunarodnu saradnju u oblasti odbrane; obavlja poslove organizacije, opremanja, naoružavanja i upotrebe Vojske, kao najznačajnije organizacijske strukture Ministarstva; obavlja i druge poslove koji su mu određeni u nadležnost, u skladu s Ustavom i zakonom. Ministar odbrane je civilno lice.

4. Savjet za odbranu i bezbjednost kojim predsjedava Predsjednik Crne Gore, donosi odluke na osnovu kojih Predsjednik Crne Gore komanduje vojskom; analizira i ocjenjuje bezbjednosnu situaciju u Crnoj Gori i donosi odluke za preduzimanje odgovarajućih mjera; predlaže Skupštini proglašenje ratnog i vanrednog stanja, predlaže učešće Vojske u mirovnim operacijama u inostranstvu. Savjet za odbranu i bezbjednost čine Predsjednik Crne Gore, predsjednik Skupštine i predsjednik Vlade.

5. Vojska Crne Gore je profesionalna odbrambena snaga, koja djeluje u skladu s Ustavom, zakonom i principima međunarodnog prava koji regulišu upotrebu sile. Vojska je pod demokratskom i civilnom kontrolom. Crna Gora ima profesionalnu vojsku, što je u skladu s njenim nacionalnim strategijskim konceptom odbrane i realnim finansijskim, materijalnim i demografskim mogućnostima. Pripadnici Vojske mogu biti u sastavu međunarodnih snaga.

6. Generalni direktorat za NATO i politiku bezbjednosti, u okviru Ministarstva za vanjske poslove i evropske integracije

Generalni direktorat za svoj osnovni cilj ima unaprijeđivanje odnosa sa NATO i zemljama članicama Saveza koje se nalaze u procesu integracije. Posebno je važno istaći značaj direktorata za održavanje i unaprijeđivanje političkog dijaloga između Crne Gore i NATO, aktivnostima CG u okviru Partnerstva za mir, kao i analizi političkih, vojnih, ekonomskih i drugih aktivnosti NATO. Iniciranje prijedloga projekata i programa od interesa za Crnu Goru i praćenje njihove realizacije su, takođe, djelatnosti Direktorata.

Pored navedenog, u Direktoratu se obavljaju i poslovi vezani za ostvarivanje saradnje sa drugim resorima i institucijama, posebno sa Ministarstvom odbrane, kao i poslovi koordinacije rada vladine Komisije za interresorne aktivnosti u okviru PzM. Priprema i učestvovanje u razgovorima, konferencije i okrugli stolovi iz oblasti saradnje s NATO, priprema materijala i informisanje Vlade o aktivnostima Crne Gore u NATO/Partnerstvu za mir, koordinacija i saradnja s Misijom Crne Gore pri NATO i drugi poslovi su takođe u djelokrugu Generalnog direktorata.

7. Koordinacioni tim za implementaciju strategije o evroatlanskim integracijama Crne Gore

U skladu sa evroatlantskim opredjeljenjem, Vlada Crne Gore na sjednici održanoj 11. oktobra 2007. godine usvojila je Komunikacionu strategiju o evroatlantskim integracijama Crne Gore. U cilju njene efikasne realizacije Vlada je, na sjednici održanoj 18. oktobra 2007. godine, donijela Odluku o osnivanju Koordinacionog tima za implementaciju Komunikacione strategije o evroatlantskim integracijama Crne Gore. Koordinacioni tim ima za cilj da unaprijedi edukaciju građana o procesu evroatlanskih integracija, kao i saradnju raznih aktera u ovoj oblasti. Osim toga, Koordinacioni tim definiše Akcione planove za ovu oblast i zadužen je za njihovo praćenje i evaluaciju.

Koordinacioni tim čine predstavnici Vlade, ministarstava inostranih poslova, odbrane, finansija, unutrašnjih poslova i javne uprave, prosvjete i nauke, kulture, sporta i medija i Vladinog Biroa za odnose sa javnošću.

http://www.infocentarmne.net/IC/nato-i-cg/cg-i-nato/

INFORMIŠITE SE VIŠE O NATO INTEGRACIJAMA U CRNOJ GORI

Koordinacioni tim za implementaciju Komunikacione strategije o evroatlantskim integracijama Crne Gore

ScreenHunter_73 May. 24 11.00

Info centar o evro-atlantskim integracijama Crne Gore

ScreenHunter_74 May. 24 11.04

Advertisements

Discussion

Comments are closed.

%d bloggers like this: